terça-feira, 25 de dezembro de 2012

教宗和意大利总统及卸任总理互送圣诞祝贺 

(梵蒂冈电台讯)教宗本笃十六世12月23日与意大利总统乔治·纳波利塔诺彼此互祝圣诞。在热情的电话交谈中,意大利总统向教宗本笃十六世祝贺圣诞和新年,教宗也向意大利总统表达分享这一喜悦,及对意大利人民关怀。当晚,教宗和意大利卸任总理马里奥·蒙蒂也在电话会晤中互祝佳节。

...»